Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος: Φαρακλός Ευάγγελος

Γραμματέας: Βουτσινά Αναστασία

Μέλη: Μαντζουράτος Δημήτριος

Κοζομπόλη Παναγιώτα

Λιάτος Γεράσιμος

Βασιλειάδου Έλμα

Λαδά Πολυξένη

Μαρούλη Ευγενία